Nhãn hội thoại giúp bạn gắn nhãn cho từng khách hàng để có thể chăm sóc cho họ tốt hơn. Bảng thống kê tần suất nhãn sẽ giúp bạn nhìn ra những xu hướng của khách hàng hoặc xu hướng kinh doanh hiện tại của bạn thông qua tần suất gắn gỡ nhãn các hội thoại. 

Ví dụ bạn có thể tạo ra một bộ nhãn ứng với từng giai đoạn mua hàng của khách như: Đang cân nhắc, Đã mua, Mua lại. Bảng thống kê này sẽ cho bạn thấy được những chỉ số tăng giảm giữa các giai đoạn bán hàng.

Bảng báo cáo thống kê tần suất sử dụng nhãn sẽ nằm trong mục Báo cáo  Nhãn hội thoại. Bên dưới là bảng thống kê tần suất sử dụng nhãn của một trang. Bạn có thể nhìn vào số lượt gắn và gỡ nhãn để đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại của bạn. 

Ví dụ như số lượt gỡ nhãn “Mua lại” cao, bạn có thể đánh giá được sự trung thành của khách hàng chưa được cao. Bạn có thể tạo ra nhiều chăm sóc khách hàng sau mua như giảm giá/khuyến mãi cho đợt mua sau.                                                                                            

Hoặc bạn có thể thiết lập chọn Tất cả các trang. Nhãn được gắn nhiều nhất sẽ được xếp lên trên cùng. 

Lưu ý:

  • Số lượt gắn/gỡ nhãn: được cộng dồn số lượt gắn/gỡ nhãn trên hội thoại (Một nhãn có thể được gắn/gỡ trên một hội thoại nhiều lần).

  • Báo cáo chỉ tính nhãn được gắn thủ công (nhân viên tự gắn cho từng hội thoại khách hàng). 

  • Trong khoảng thời gian bạn chọn coi thống kê, hệ thống chỉ hiển thị nhân viên có dữ liệu. 

  • Nếu bạn chọn vào khoảng thời gian mà nhân viên không có số liệu, hệ thống chỉ hiển thị lựa chọn Tất cả nhân viên và hiển thị Không có dữ liệu để hiển thị.

Tương tự với page Zalo, bạn có thể lọc xem báo cáo nhãn hội thoại bằng cách lọc ra trang Zalo bạn cần xem

Hoặc bạn có thể chuyển đổi sang trang Zalo