Trả lời: Bạn chỉ có thể thực hiện thay đổi và lưu menu chính 10 lần trong 10 phút do chính sách giới hạn của Facebook. Nếu như trong vòng 10 phút, bạn lưu thay đổi menu chính nhiều hơn số lần giới hạn, bạn sẽ nhận được thông báo như sau. Bạn hãy đợi qua thời gian giới hạn để thực hiện chỉnh sửa menu tiếp nhé!