Trả lời: Với hội thoại là tin nhắn, nếu khách nhắn 1 tin nhắn mới thì sẽ được chỉ định cho nhân viên đang bật trạng thái "đang trực tuyến"

Để có thể được phân chia hội thoại tự động khi đang trực tuyến, bạn cần bật tính năng phân chia hội thoại tự động như sau: 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!