Trả lời: 2 giao thức gửi sự kiện lên Meta bao gồm: CAPI và Signal tại Harasocial đều có chung 1 mục tiêu đó là giúp doanh nghiệp tổng hợp dữ liệu về hành vi khách hàng nhằm tối ưu chiến lược tiếp thị, chiến lược kinh doanh để giảm chi phí và đạt hiệu quả tối đa.

Với các dữ liệu khi được đẩy lên Meta thì Harasocial chỉ hỗ trợ đẩy dữ liệu thông qua các thao tác mua hàng của khách hàng, còn về việc phân tích số liệu để thống kê trong các báo cáo ở Meta sẽ hoàn toàn do Meta đảm nhận và Harasocial không có công thức cụ thể về cách tính toán các số liệu trên các báo cáo của Meta.