Trả lời: 

Hệ thống sẽ kiểm tra theo thời gian tạo đơn hàng như sau: 

  • Trong 24 giờ: Gửi mẫu xác nhận của Haravan
  • Sau 24 giờ: Gửi mẫu xác nhận của Facebook.

Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp như sau: 

  • Nếu chỉ bật mẫu xác nhận của Facebook: Trong 24 giờ và sau 24 giờ sẽ gửi mẫu xác nhận của Facebook. 
  • Nếu chỉ bật mẫu xác nhận của Haravan:
    • Trong 24 giờ: gửi mẫu xác nhận của Haravan.
    • Sau 24 giờ: không gửi mẫu xác nhận nào

Lưu ý: Trong trường hợp 2 mẫu xác nhận đều được bật, đơn hàng được tạo trong 24 giờ, tuy nhiên chưa thực hiện tích hợp với Haravan OmniPower → Hệ thống mặc định gửi mẫu xác nhận của Facebook
Để thực hiện tích hợp Haravan OmniPower, cần có quyền chủ cửa hàng thực hiện đăng nhập vào Harasocial và vào tích hợp Haravan OmniPower.

 

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng