Trả lời: 

Hệ thống sẽ kiểm tra theo thời gian tạo đơn hàng như sau: 

  • Trong 24 giờ: Gửi mẫu xác nhận của Haravan
  • Sau 24 giờ: Gửi mẫu xác nhận của Facebook.

Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp như sau: 

  • Nếu chỉ bật mẫu xác nhận của Facebook: Trong 24 giờ và sau 24 giờ sẽ gửi mẫu xác nhận của Facebook. 
  • Nếu chỉ bật mẫu xác nhận của Haravan:
    • Trong 24 giờ: gửi mẫu xác nhận của Haravan.
    • Sau 24 giờ: không gửi mẫu xác nhận nào