Đối với các hình ảnh trên bình luận của Facebook sẽ bị mất sau 2 tuần, khi vào xem lại bình luận thì hình ảnh sẽ hiển thị "icon not found". Để có thể tải lại hình ảnh, khi  nhấn vào nút tải lại thì hệ thống tiến hành thông báo lên Facebook để lấy lại và hiển thị lại hình ảnh đó.