Trả lời: Harasocial có hỗ trợ phát đồng bộ và gộp đơn từ nhiều Livetsream. Tuy nhiên trong thiết lập Livestream của Harasocial của mỗi trang cần cài đặt một kịch bản Live riêng. Nói rõ hơn, khi bạn phát Livestream cùng 1 lúc ở nhiều trang, thì tại công cụ Livestream của từng trang trên Harasocial bạn cần phải thiết lập kịch bản riêng và dán đường dẫn Livestream tương ứng với trang đó. 

Khi khách hàng bình luận cú pháp, bạn có thể kiểm tra tất cả đơn hàng và bình luận của khách tại tất cả các trang tại công cụ Quản lý công việc

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!