Khách hàng

Danh Sách Khách Hàng
Danh sách khách hàng sẽ là nơi tập hợp đầy đủ các thông tin cá nhân của khách hàng. Tại danh sách khách hàng tại Harasocial bạn có thể dễ dàng quản lý và có...
Fri, 30 Tháng 9, 2022 tại 4:13 CH
Danh Sách Nhóm Khách Hàng
Danh sách nhóm khách hàng là tập hợp những khách hàng có chung các đặc điểm do chính bạn lọc và nhóm họ lại. Điều này giúp bạn có thể quản lý được tốt hơn v...
Fri, 30 Tháng 9, 2022 tại 4:37 CH
Nhập Dữ Liệu Danh Sách Khách Hàng Từ File Excel
Để có thêm được nhiều khách hàng hơn từ các dữ liệu ngoài hoặc hệ thống khác, Harasocial cho phép nhập 1 lúc nhiều khách hàng có đầy đủ thông tin cá nhân ch...
Fri, 30 Tháng 9, 2022 tại 4:56 CH

Cùng danh mục