Khách hàng

Danh sách khách hàng
Lưu ý: danh mục khách hàng trên Harasocial là được hiểu là các Subscribers(những người đã nhắn tin với fanpage kể từ khi bạn thiết lập chatbot), hiện tại cá...
Sat, 25 Tháng 9, 2021 at 5:20 PM
Danh sách Segment (Nhóm khách hàng)
Danh sách segment hay còn gọi là nhóm khách hàng: tức là những khách hàng có chung các đặc điểm do chính bạn lọc và nhóm họ lại. Ví dụ: các khách hàng cùng ...
Sat, 25 Tháng 9, 2021 at 5:26 PM

Cùng danh mục