Lưu ý: danh mục khách hàng trên Harasocial là được hiểu là các Subscribers(những người đã nhắn tin với fanpage kể từ khi bạn thiết lập chatbot), hiện tại các khách hàng này chưa đồng bộ với các khách hàng trên Haravan OmniPower.


1. Bạn truy cập trang quản trị HarasocialKhách hàng:

2. Các thông tin của 1 khách hàng

  1. Ảnh đại diện của khách hàng; trạng thái đăng ký và lần cuối cùng khách hàng tương tác với chatbot.

  2. Các tag/nhãn được gắn cho khách hàng.

  3. Các đường dẫn ref được tạo từ chatbot và khách hàng đã truy cập.

  4. Các kịch bản chăm sóc được gắn vào khách hàng.

  5. Các trường thông tin khách hàng (custom filed).


Lọc khách hàng

Bộ lọc khách hàng hỗ trợ bạn lọc khách hàng theo nhóm dựa trên các điều kiện như Tag, Giới tính, Họ, Tên, Lần tương tác cuối, Kịch bản, Ngày đăng ký, Chủ đề OTN. Hiện nay, bộ lọc không giới hạn số điều kiện được thêm vào. Hệ thống chưa giới hạn số lượng điều kiện lọc. 


Các điều kiện trong bộ lọc:

  • Bằng/Không bằng: bộ lọc sẽ lọc kết quả có chứa đầy đủ thông tin bạn đã nhập.

Ví dụ: Bạn lọc khách hàng theo custom field địa chỉ, có giá trị bằng 182 Lê Đại Hành, hệ thống sẽ hiển thị danh sách tất cả khách hàng có custom field tương ứng. Ngược lại nếu bạn chọn không bằng 182 Lê Đại hành, hệ thống sẽ hiển thị danh sách khách hàng có custom field địa chỉ khác 182 Lê Đại Hành.

  • Có chứa/Không chứa: kết quả chỉ cần chứa từ khóa bạn đã nhập. 

Ví dụ: Bạn muốn lọc khách hàng theo custom field địa chỉ, có giá trị bằng 182 Lê Đại Hành, bạn chỉ cần chọn lọc theo điều kiện có chứa 182. Hệ thống sẽ hiển thị tất cả khách hàng có custom field tương ứng.   • Bắt đầu với: Giúp bạn lọc kết quả có chứa thông tin bắt đầu bằng giá trị cụ thể.

Ví dụ: Bạn muốn tìm nhóm khách hàng theo trường thông tin số điện thoại với điều kiện là số điện thoại bắt đầu với 0123


  • Có/Không có giá trị: Giúp bạn lọc kết quả có chứa giá trị hoặc không chứa giá trị custom field

Ví dụ: Bạn lọc trường thông tin (custom field) số điện thoại có giá trị, hệ thống sẽ hiển thị các khách hàng mà có trường thông tin số điện thoại.

Sau khi lọc xong, bạn có thể lưu lại bộ lọc và tạo thành một nhóm khách hàng (segment). Xem thêm về Danh sách Segment.