Câu hỏi: Một bài viết có chứa 2 hình ảnh, người bán tạo 3 kịch bản bao gồm cho: bài viết tổng, hình ảnh 1 và hình ảnh 2. Có 2 trường hợp xảy ra: 

  • TH1: Người bán tạo từ khóa cho kịch bản hình ảnh 2, nhưng nếu khách hàng bình luận không thỏa từ khỏa đó. Vậy hệ thống sẽ áp dụng kịch bản nào để phản hồi?

  • TH2: Nếu kịch bản bài viết tổng không kích hoạt nút “Áp dụng cho tất cả hình ảnh / video trong bài viết” + khách bình luận không thỏa từ khóa cho kịch bản hình ảnh 2. Vậy hệ thống sẽ áp dụng kịch bản nào để phản hồi?


Trả lời: 

  • TH1: Hệ thống sẽ áp dụng kịch bản cho bài viết tổng nếu người bán đã kích hoạt nút “Áp dụng cho tất cả hình ảnh / video trong bài viết”
  • TH2: Hệ thống sẽ không áp dụng bất cứ kịch bản nào để phản hồi vì không có điều kiện nào thỏa để hệ thống có thể ghi nhận.