Trường hợp: Khi bạn tạo một kịch bản có gắn một hành động đi kèm là "Đăng ký theo dõi kịch bản" và khi chọn kịch bản cần gắn thì báo lỗi như trên. 

Nguyên nhân: Kịch bản chăm sóc mà bạn chọn để gắn hiện tại đang bị ẩn hoặc xoá. 

Cách khắc phục: Bật kích hoạt lại kịch bản cần gắn hoặc tạo lại kịch bản mới nếu bạn đã xoá kịch bản trước đó.