Tình huống như sau: 

Nhân viên A đang chăm sóc khách hàng X tuy nhiên khách hàng X lại im lặng, sau đó đến ca làm của nhân viên B (ca sau). Vậy làm thế nào để nhân viên B có thể tiếp tục xử lý hội thoại với khách hàng X? 

Có 2 cách xử lý:

  • Cách 1 Trường hợp số nhân viên các ca đều bằng nhau, bạn có thể cố định cặp nhân viên để chỉ định hội thoại. 

Ví dụ: shop của bạn có 2 ca và mỗi ca có 4 người (1,2,3,4 và 5,6,7,8). Bạn có thể bắt cặp nhân viên ca trước và ca sau với nhau như sau: 1 - 5; 2 - 6; 3 - 7; 4 - 8.

Khi giao ca thì nhân viên ca trước (ví dụ là nhân viên 1) sẽ chỉ định hội thoại cho nhân viên 5 để xử lý tiếp hội thoại, áp dụng tương tự cho 3 cặp nhân viên còn lại.

  • Cách 2 Trường hợp số nhân viên các ca không đồng đều, bạn tạo ra một nhãn (tag) là Đang giao ca và nhân viên ca trước sẽ gắn nhãn này cho các khách hàng mình đang chăm sóc tới thời điểm giao ca. Nhân viên ca sau vào chỉ cần lọc nhãn Đang giao ca và thực hiện chăm sóc những khách hàng này tiếp tục.

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!