Nguyên nhân: Hiện tại dữ liệu báo cáo tạo đơn từ quảng cáo từ Meta đang giới hạn thời gian tối đa là 7 ngày.

Nói rõ hơn: khách hàng khi nhấn vào quảng cáo, trong thời gian quá 7 ngày khách hàng không tạo đơn từ quảng cáo đó thì dữ liệu từ các đơn đó sẽ không được ghi nhận tại cột Số đơn từ quảng cáoDoanh thu tạm tính trên báo cáo quảng cáo tại Harasocial.