Trả lời: Không thể xóa được các thư mục đang có nhãn. Nếu muốn xóa, hãy di chuyển nhãn trong thư mục hiện tại sang thư mục khác.