Nhằm theo dõi được mức độ hiệu quả và lượng tương tác của khách hàng trong các chiến dịch livestream tại Harasocial, báo cáo hiệu quả bán hàng với các chỉ số chi tiết tại livestream sẽ thống kê được các chỉ số như: doanh số bán hàng & phân tích tỷ lệ chốt đơn. 

Doanh số bán hàng: 

 • Doanh thu ước tính từ đơn hàng: dựa trên số tiền cộng dồn từ sản phẩm được xác nhận trong giỏ hàng để tạo đơn của chiến dịch, bao gồm các đơn hoàn, hủy. Cách tính = sản phẩm được xác nhận * giá livestream.
 • Tổng đơn: Tổng số giỏ hàng được xác nhận để tạo đơn trong chiến dịch.
 • Chờ chốt:  Tổng số giỏ hàng được tạo trong chiến dịch nhưng chưa xác nhận để tạo đơn. 
 • Giá trị đơn trung bình = Doanh thu ước tính từ đơn hàng / Tổng đơn. 


Phân tích tỷ lệ chốt đơn:

 • Tổng số bình luận: Tổng số bình luận cấp 1 từ khách hàng, không tính các bình luận là dạng hình ảnh, nhãn dán và bình luận gửi ra từ trang. 
 • Bình luận đúng cú pháp: Tổng số bình luận đúng cú pháp của khách hàng để thêm sản phẩm vào giỏ hàng. 
 • Tỷ lệ xác nhận đơn = Tổng đơn / Tổng số giỏ hàng được tạo trong chiến dịch *100.
 • Tỷ lệ khách quen: Tỷ lệ khách hàng cũ đã từng có đơn từ các phiên livestream và quay lại để tiếp tục bình luận mua hàng. Cách tính = Tổng số khách cũ quay lại bình luận và xác nhận đơn / Tổng số khách bình luận * 100. 
 • Tổng số khách bình luận: tổng số khách hàng có để lại bình luận trong livestream. Nếu cùng 1 khách bình luận nhiều lần trong livestream thì hệ thống vẫn sẽ ghi nhận là 1. 
 • Tổng số khách bình luận đúng cú pháp:  Tỷ lệ = Tổng số khách bình luận đúng cú pháp / Tổng số khách bình luận * 100. Nếu cùng 1 khách bình luận đúng cú pháp nhiều lần trong livestream thì hệ thống vẫn sẽ ghi nhận là 1.
 • Tổng số khách mở trang checkout: Tỷ lệ = Tổng số khách mở trang checkout / Tổng số khách bình luận * 100. Nếu cùng 1 khách hàng có nhiều giỏ hàng nhưng chỉ cần mở 1 trong các giỏ hàng đó thì hệ thống sẽ ghi nhận là 1.  
 • Tống số khách xác nhận đơn: Tổng số khách xác nhận giỏ hàng để tạo đơn. Tỷ lệ = Tổng số khách xác nhận đơn / Tổng số khách bình luận * 100. Nếu cùng 1 khách hàng có nhiều giỏ hàng nhưng chỉ cần xác nhận 1 trong các giỏ hàng đó thì hệ thống sẽ ghi nhận là 1. 


Lưu ý: 

1. Đối với các chiến dịch livestream có phương thức chốt đơn thủ công, hệ thống sẽ chỉ ghi nhận được các số liệu về phân tích tỷ lệ chốt đơn bao gồm: 

 • Tổng số bình luận.
 • Bình luận đúng cú pháp.
 • Tổng số khách bình luận.
 • Tổng số khách bình luận đúng cú pháp.

2. Các số liệu báo cáo sẽ được hiển thị đầy đủ đối với các kịch bản mới được kể từ ngày tính năng được ra mắt là 10/05/2024. Trước thời điểm này, đối với các chiến dịch Livestream cũ đã được tạo trước đây, các số liệu của các chỉ số này sẽ không được hiển thị: 

 • Doanh thu ước tính từ đơn hàng.
 • Tỷ lệ khách quen.
 • Tổng số bình luận đúng cú pháp.
 • Tổng số khách mở trang checkout.
 • Tổng số khách xác nhận đơn.


Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!