Trả lời:

Không, hiện tại từ khóa mặc định chỉ áp dụng cho bài viết chung, không áp dụng cho từng hình ảnh. Trong trường hợp bạn muốn phản hồi bình luận cho từng hình ảnh, bạn có thể sử dụng công cụ “Kịch bản theo bài viết”.