Trả lời: Vẫn có thể thiết lập được kịch bản mới cho bài viết con. Hệ thống cũng sẽ ưu tiên phản hồi kịch bản theo bài viết con.