Trả lời:

  • Bạn cần nhấn vào ký hiệu tải lại để hệ thống cho phép làm mới và đảm bảo chức năng Tự động trả lời được áp dụng đúng và đủ cho tất cả nội dung. 
  • Trong một số trường hợp bài viết cài đặt lùi ngày đăng bài, hệ thống sẽ không thể cập nhật được nội dung.