Trả lời: Hệ thống sẽ ưu tiên phản hồi theo công cụ “kịch bản theo bài viết”