Tùy chọn này rất hữu ích để giúp cuộc trò chuyện giữa nhân viên trực chat và khách hàng diễn ra hiệu quả, vì nó cho phép bạn dừng tất cả các tin nhắn tự động từ 30 phút trở lên đối với các tính năng sau:

  • Tin nhắn gửi hàng loạt bằng chatbot.
  • Kịch bản chăm sóc.
  • Từ khóa.
  • Tin nhắn mặc định