Bạn có đang gặp phải trường hợp click vào 1 cuộc hội thoại và khi click vào 1 hội thoại của khách hàng khác thì cuộc hội thoại cũ biến mất? Do bạn đang bật sắp xếp hội thoại mới nhất và chưa đọc lên đầu danh sách.

Cách khắc phục: Trợ lý chat -> Hội Thoại -> Cấu hình chung -> tắt "Sắp xếp hội thoại mới nhất và chưa đọc lên đầu danh sách"