Khi tạo nội dung tin nhắn thông báo định kỳ và chọn 1 trong những khối tính năng bên dưới để thiết lập kịch bản: 

 

⇒ Bạn chỉ có thể chọn 1 khối tính năng duy nhất, các khối còn lại sẽ không hiển thị để bạn chọn tiếp. 

Nguyên nhân: Với tin nhắn thông báo dựa trên chủ đề thông báo định kỳ, bạn chỉ có thể chọn 1 khối tính năng để thiết lập nội dung 

Giải pháp: Bạn có thể lựa chọn khối tính năng Bộ sưu tập để có thể gửi được nhiều nội dung hơn ngay trong tin nhắn đầu tiên.