Kinh nghiệm triển khai chương trình

Checklist các công việc để triển khai chương trình referral marketing
Để 1 chiến dịch Referral marketing được thành công đòi hỏi nhiều yếu tố. Tuy nhiên 2 yếu tố chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là phần quà và đối tượng bạn muốn nh...
Mon, 10 Tháng 5, 2021 at 4:18 PM

Cùng danh mục