Hiện tại đối với tính năng nhập liệu của Harasocial sẽ hỗ trợ các kiểu trả lời bao gồm: 

 • Văn bản 

 • Số 

 • Email 

 • Số điện thoại 

 • Ngày giờ 

 • Địa chỉ 

Khi bạn lựa chọn tính năng nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị ô nội dung để lựa chọn kiểu trả lời nhằm yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin (số điện thoại, email, ngày tháng năm sinh, địa chỉ,...). Khi đó những thông tin mà khách hàng cung cấp sẽ được lưu vào hồ sơ thông tin của khách.

Có 3 trường thông tin sẽ được lưu vào hồ sơ khách hàng bao gồm: 

 • Email

 • Số điện thoại

 • Địa chỉ 

Lưu ý: Thông tin khách hàng cung cấp chỉ lưu được khi kích hoạt nút “Lưu … vào hồ sơ khách hàng” 

Quy định về các trường hợp thông tin được lưu vào hồ sơ khách hàng: 

 1. Đối với khách hàng mới hoàn toàn (chưa có thông tin trong cả admin Haravan và Harasocial)

⇒ Khi nhập email /số điện mới mới: hệ thống sẽ tạo mới khách hàng trong Haravan và thực hiện đồng bộ thông tin với Harasocial

 1. Khi khách hàng đã có thông tin trong admin Haravan nhưng chưa đồng bộ thông tin với Harasocial

⇒ Hệ thống sẽ thực hiện đồng bộ thông tin với Harasocial

 1. Nếu khách hàng đã có thông tin trong admin Haravan và đồng thời có thông tin trong Harasocial, khi đó sẽ có 3 trường hợp xảy ra: 

 • Nếu trùng email / số điện thoại: hệ thống sẽ không cập nhật và giữ nguyên thông tin đó ở cả 2 nơi.

 • Nếu cung cấp khác email / số điện thoại: hệ thống sẽ cập nhật email / số điện thoại mới nhất vào thông tin trong admin Haravan và Harasocial

 • Nếu khách hàng cung cấp khác email / số điện thoại nhưng thông tin đó lại trùng với 1 thông tin khác ở admin Haravan: hệ thống sẽ không cập nhật thông tin vào bất cứ hệ thống nào. 

Bạn có thể quan tâm:

Chúc bạn kinh doanh thành công!