Một số yếu tố cấu hình như Ice Breaker và nút Bắt đầu không tương thích với nhau. Do đó, khi được thiết lập, một trong hai sẽ được ưu tiên hơn. Mức độ ưu tiên sẽ được xếp từ cao tới thấp như sau