Hệ thống có hỗ trợ "Tự động đánh dấu chưa đọc đối với hội thoại đến từ chatbot hoặc hệ thống khác". thiết lập trong phần Trợ lý chat -> Hội thoại -> Cấu hình chung.