Với hội thoại là tin nhắn, nếu khách nhắn tin nhắn mới thì sẽ chỉ định cho nhân viên đang bật trạng thái nhận hội thoại. Bạn cần bật tính năng phân chia hội thoại tự động