Trả lời: Bạn hãy kiểm tra lại thời gian phản hồi vì Tin nhắn mặc định chỉ phản hồi theo thời gian được thiết lập là ...giờ / 1 lần (3h/6h/12h - 1 lần đối với page PRO và 24h 1 lần đối với page Free)

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!