Bạn hãy kiểm tra lại thời gian phản hồi  vì Tin nhắn mặc định chỉ phản hồi theo thiết lập bao lâu 1 lần (3h/6h/12h 1 lần đối với page PRO và 24h 1 lần đối với page Free)