Tính năng đánh dấu đã đọc ở mục này không chỉ áp dụng cho các hội thoại đang được lọc mà là cho tất cả hội thoại.