Trả lời: Tính năng đánh dấu đã đọc ở mục này không chỉ áp dụng cho các hội thoại đang được lọc mà sẽ được áp dụng cho tất cả hội thoại.

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!