-Tồn kho trong chiến dịch livestream chỉ là tồn kho tạm tính để MC dẫn chương trình livestream có thể dễ điều phối nội dung đến người xem. Để tăng lượng sản phẩm bán được qua livestream, về tồn kho tạm tính cần lưu ý: 

  • Khi trừ hết tồn kho tạm tính vẫn nên chốt thêm dư ra khoảng 10-15% -> xử lý các tình huống khách đặt rồi nhưng khi nhân viên gọi chốt thì hủy, xả, không liên hệ được. 
  • Xem số lượng trữ, tồn kho tạm tính liên tục trong livestream để biết được sản phẩm đang nói có được lòng khách hàng hay không? Nếu không thì chuyển sang sản phẩm khác, tránh để giảm số lượng người xem. 
  • Để tỷ lệ chênh lệch giữa comment đặt mua và tỷ lệ chốt sau livestream thấp nhất, MC cần có kịch bản đọc tên các khách đặt đúng món, nếu nhiều quá thì luôn đảm bảo các khách đặt đúng đơn đã được hệ thống chốt và thông báo sau một thời gian nào đó -> điều này sẽ khiến khách an tâm, không do dự dẫn đến hủy đơn sau đó.