Có 2 cách xử lý:

Cách 1 Trường hợp số  nhân viên các ca đều bằng nhau, bạn có thể cố định cặp nhân viên để chỉ định hội thoại. Ví dụ: shop của bạn có 2 ca và mỗi ca có 4 người (1,2,3,4 và 5,6,7,8). Bạn có thể bắt cặp nhân viên 1 và 5; 2 và 6; 3 và 7; 4 và 8. Khi giao ca thì nhân viên ca trước (ví dụ là nhân viên 1) sẽ chỉ định hội thoại cho nhân viên 5, áp dụng cho 3 cặp nhân viên còn lại.

Cách 2 Trường hợp số nhân viên các ca không đồng đều, bạn tạo ra một nhãn (tag) là Đang giao ca và nhân viên ca trước sẽ gắn nhãn này cho các khách hàng mình đang chăm sóc tới thời điểm giao ca. Nhân viên ca sau vào chỉ cần lọc nhãn Đang giao ca và thực hiện chăm sóc những khách hàng này tiếp tục.