Cấu hình quyền là việc bạn cho phép HaraFunnel kết nối với trình quản lý trang Facebook để thực hiện được các tính năng quản lý. Đôi lúc trong quá sử dụng HaraFunnel, bạn sẽ gặp một số lỗi không mong muốn xảy ra do cấu hình quyền quyền HaraFunnel trên Facebook. Do đó, bài viết dưới đây sẽ chỉ ra một số lỗi thường gặp và cách bạn có thể tự xử lý nhé!

Nội dung

1. Mất kết nối trang:  

Dù đã nhấn kết nối lại nhiều lần nhưng thông báo vẫn hiển thị

1. Truy cập https://www.facebook.com/settings?tab=business_tools&ref=settings

2. Chọn vào app Haravan Funnel và bấm Gỡ.

 

3. Trở lại HaraSocial hoặc tải lại trang và tiến hành kết nối lại. 


2. Không tìm thấy trang Facebook lúc kết nối dù đã là quản trị viên của trang

Cách xử lý:

1. Truy cập https://www.facebook.com/settings?tab=business_tools&ref=settings

2. Chọn vào app Haravan Funnel và bấm Xem và chỉnh sửa.Tiến hành chỉnh sửa và chọn cho phép app các quyền xem và quản lý trang.

3. Quay lại HaraSocial và kết nối lại.