HaraSocial bắt đầu giới hạn số trang kết nối kể từ ngày 27/05/2021 theo đúng chính sách của gói dịch vụ. 


Cụ thể: 

  • Chặn kết nối trang mới đối với các shop có số trang đang kết nối hiện tại vượt quá gói ShopPlan đã mua.
  • Các shop có số lượng fanpage thêm vào tài khoản vượt giới hạn trang cho phép vẫn được sử dụng những page này bình thường cho đến khi hết hạn token/mất kết nối , sẽ không thể kết nối trở lại nếu không mua thêm page.