Tài liệu hướng dẫn và bí quyết từ Harasocial team


    Truy cập Cài đặt trang -> Thời gian làm việc -> Thiết lập các ca theo từng thứ trong tuần, bạn có thể thêm ca làm việc ứng với các thời gian trong ngày.

Trường hợp trong ca làm việc, bạn không muốn chatbot hoạt động có thể bật tính năng (3). Vậy thì trong ca làm việc, các tính năng sau sẽ không hoạt động:

- Từ khóa.

- Tin nhắn mặc định.

- Tin nhắn mở đầu.