Tùy chọn này rất hữu ích để giúp cuộc trò chuyện giữa nhân viên trực chat và khách hàng diễn ra hiệu quả, vì nó cho phép bạn dừng tất cả các tin nhắn tự động từ 30 phút trở lên đối với các tính năng sau:

  • Tin nhắn gửi hàng loạt bằng chatbot

  • Kịch bản chăm sóc

  • Từ khóa

  • Tin nhắn mặc định

Cơ chế hoạt động của tính năng này như sau: 

  1. Khi nhân viên thiết lập bật nút “Tự động tạm ngừng chatbot khi nhân viên gửi tin nhắn cho khách hàng” → hệ thống sẽ tự động cài đặt tạm ngừng trong 30 phút kể từ khi có tương tác từ nhân viên đến khách hàng. 

Ví dụ: Khi nhân viên tương tác với khách, hệ thống tạm ngừng chatbot sẽ bắt đầu đếm ngược từ 30 phút. Nếu trong trường hợp nhân viên tiếp tục gửi tin nhắn đến cho khách, hệ thống sẽ tải lại thời gian đếm ngược từ đầu. 

Sau 30 phút không còn tương tác với khách, tính năng chatbot sẽ được mở lại. Hoặc nhân viên có thể tự chủ động mở lại chatbot khi thời gian đếm ngược chưa kết thúc bằng cách nhấp vào nút Hủy

2. Khi nhân viên bấm tắt nút “Tự động tạm ngừng chatbot” → Chỉ khi nhân viên bấm thiết lập thời gian, tính năng tạm ngừng chatbot mới bắt đầu đếm ngược. 

3. Nhân viên có thể tự do thiết lập thời gian tăng giảm tùy thích. Trong trường hợp thời gian tạm ngừng chatbot đang đếm ngược mà nhân viên thực hiện tăng thêm thời gian thì thời gian sẽ được tính lại từ đầu = toàn bộ thời gian tạm ngừng chatbot đang chọn +  thời gian vừa tăng. 

Ví dụ: Thời gian nhân viên cài đặt tạm ngừng chatbot là 30 phút → thời gian đếm ngược đến hiện tại là còn 27 phút → nhân viên tăng thời gian tạm ngừng chatbot thêm 10 phút → Thời gian đếm ngược được tính từ đầu lại sẽ là 40 phút (30 phút ban đầu đã chọn + 10 phút vừa tăng) 

4. Khi thời gian tạm ngừng chatbot đếm ngược trên 30 phút, nhân viên khi gửi tin nhắn ra sẽ không thể tải lại thời gian đếm ngược từ đầu.

Khi thời gian tạm ngừng chatbot đếm ngược dưới 30 phút, nhân viên khi gửi tin nhắn ra thì sẽ tải lại thời gian đếm ngược từ 30 phút. 

Chúc bạn kinh doanh thành công !