Bạn có thể xem tổng thể hiệu quả của các chương trình ở phần Chiến dịch:

Hoặc bấm vào cụ thể 1 chiến dịch để xem chi tiết hiệu quả:

- Tổng số người tham gia: toàn bộ người tham gia chương trình.

- Được giới thiệu: tức là tổng số khách hàng mới được bạn bè của họ giới thiệu vào chương trình.

- Chia sẻ: tính theo tổng số người chia sẻ/tổng số người tham gia chương trình.

- Doanh thu từ Haravan: trường hợp khách hàng sử dụng mã giảm giá và mua hàng trên hệ thống Haravan thì sẽ được ghi nhận tại đây.