1. Cấp quyền cho nhân viên

Để cấu hình quyền cho nhân viên vào sử dụng hệ thống, bạn truy cập và tiến hành phân quyền cho nhân viên bằng cách:

- Truy cập trang quản trị HaraSocial -> Cài đặt tài khoản -> Thêm tài khoản:

Nhập họ tên và email nhân viên rồi bấm Lưu:

Sau khi đã tạo tài khoản -> cấp quyền bằng cách nhấp vào biểu tượng edit bên cạnh nhân viên:

Sau đó chọn nhóm tài khoản muốn phân công và bấm lưu:


2. Quyền của từng nhóm tài khoản khi phân công

- Quyền CHỦ CỬA HÀNG

 • Là chủ shop.
 • Được toàn quyền trên hệ thống.
 • Được quyền thêm, chỉnh sửa quyền account. (Chỉ có quyền Chủ cửa hàng mới được thêm tài khoản mới vào hệ thống)
 • Không có chức năng xóa account trên HaraSocial mà phải vào Haravan OmniPower để xóa.

- Quyền Quản trị viên

 • Được toàn quyền trên các chức năng.
 • Được quyền ngắt kết nối/ kết nối page.
 • Có quyền vào trang cấu hình tài khoản.

- Quyền Nhân viên marketing:

 • Được quyền truy cập các menu cuả chatbot.
 • Không có quyền trên các chức năng inbox.
 • Không có quyền vào cấu hình inbox.
 • Được quyền truy cập cấu hình chatbot
 • Không có quyền kết nối/ ngắt kết nối trang
 • Không có quyền vào trang cấu hình tài khoản

- Quyền Nhân viên trực chat:

 • Được quyền truy cập các menu inbox.
 • Được quyền vào setting inbox.
 • Không có quyền trên các menu chatbot.
 • Không có quyền vào cấu hình chabot
 • Không có quyền kết nối/ngắt kết nối trang Fanpage.
 • Không có quyền vào trang cấu hình tài khoản.

- Quyền Báo cáo viên:

 • Chỉ có quyền vào trang Dashboard.
 • Được quyền truy cập cấu hình chatbot.
 • Không có quyền vào cấu hình harasocial.
 • KHông có quyền kết nối/ngắt kết nối page.
 • Không có quyền vào trang cấu hình tài khoản.